ICRA Systems

Integrated Cloud Restructuring Application

Ondersteuning van herstructureringen met een krachtige, efficiënte tool.

ICRA Systems (voorheen WHOA WorkFlow Systems) is een geautomatiseerd systeem om herstructureringstrajecten, onderhandse/minnelijke schuldeisersakkoorden, liquidatieakkoorden, surséance akkoorden en faillissementsafwikkelingen efficiënt uit te voeren. Klanten ervaren onze software als betrouwbaar, (kosten)efficiënt, doelmatig en met een eenvoudige leercurve voor nieuwe gebruikers.

Hoe ICRA Systems adviseurs en ondernemingen kan helpen

Bij het voorbereiden en uitvoeren van herstructureringen (waaronder WHOA akkoorden) besteden adviseurs, advocaten, curatoren en ondernemingen noodgedwongen vaak veel tijd aan routinewerkzaamheden. Communicatie met stakeholders speelt hierin een cruciale rol en kost veel tijd. Dit leidt voor ondernemingen in (naderende) insolventie tot onnodig hoge kosten. Adviseurs besteden vaak veel tijd aan routinewerkzaamheden terwijl zij deze tijd in het belang van hun cliënt liever besteden aan hoogwaardig advieswerk.

Met behulp van ICRA Systems kunnen adviseurs en ondernemingen de standaardwerkzaamheden in een herstructureringstraject automatiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorlopen van alle wettelijke stappen voor het bereiken van een schuldeisersakkoord via de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord), zoals: 

 • Het informeren van schuldeisers over het WHOA-traject
 • Het valideren van vorderingen
 • Het maken van een klassenindeling
 • Het versturen van standaardbrieven naar verschillende klassen schuldeisers
 • Het ter stemming voorleggen van een concept akkoord aan schuldeisers
 • Het opstellen van een stemverslag voor de rechtbank
 • Het vormen van een dossier conform de wettelijke eisen

Door de structuur van ICRA Systems is het voor zowel adviseurs als de onderneming overzichtelijk wanneer welke stap genomen moet worden, wat de (wettelijke) tijdslijnen per stap zijn en worden er geen stappen overgeslagen.

Vanwege het belang van een solide uitvoering van herstructureringstrajecten voor de Nederlandse economie is de ICRA Systems applicatie ontwikkeld in samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voor wie is ICRA Systems ontwikkeld?

ICRA Systems is ontwikkeld voor adviseurs die zich bezighouden met herstructureringstrajecten, waaronder insolventie advocaten, accountants, fiscalisten, bedrijfseconomisch adviseurs en brancheverenigingen met een adviestak.

Door administratieve handelingen en routinetaken te automatiseren kunnen zij meer tijd besteden aan essentiële inhoudelijke advisering en hoogwaardig advieswerk voor hun cliënten. Voor ondernemingen in (dreigende) insolventie levert dit in deze cruciale fase belangrijke kostenvoordelen op.

Ondernemingen en adviseurs kunnen de gehele ICRA Systems omgeving aanpassen aan de huisstijl van hun onderneming of kantoor, inclusief kleuren en logo’s. De gehele applicatie is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar zodat ook internationale crediteuren en stakeholders kunnen worden geïnformeerd.

ICRA Systems – vergaande automatisering van herstructureringstrajecten

Hoe werkt de ICRA Systems cloud applicatie?

 • Integratie van de boekhouding in de applicatie.
 • Schuldeisers portal inclusief due diligence room voor uniforme informatie voorziening. Elke individuele schuldeiser kan zijn vordering volgen, valideren, klassenindeling van schuld inzien en kan daardoor over het akkoord stemmen.
 • Communicatie met betrokkene vindt plaats met de applicatie waardoor op later moment dossiervorming makkelijk en volledig aan de rechtbank is voor te leggen.
 • Inzicht in alle activa en uitlijningswaarden met daaraan gekoppelde zekerheden.
 • Schulden worden ingedeeld in klassen.
 • Applicatie maakt verschillende scenario’s en doorberekeningen van klassenindelingen.
 • Inzicht in liquidatiewaarde en waarde die kan worden behouden.
 • Automatische doorberekeningen gemaakt van de verschillende waardes en de gevolgen per waarde voor vermogens verschaffers.
 • Geïntegreerde stemming module die ook stemming verslag opmaakt voor de rechtbank.
 • Officiële documentatie (bijvoorbeeld verzoekschriften naar de rechtbank of term sheet voor nieuwe kapitaalstructuur) semiautomatisch opgesteld.
 • In applicatie kunt u het procesverloop met de daaraan gekoppelde documenten tot op de dag volgen.
 • Doorberekening van de debt analytics en rendement berekeningen van verschillende samenstellingen van kapitaalstructuren mogelijk.

Klassenindeling

De betrokkenen kunnen gedurende het gehele traject hun vorderingen volgen. Denk hierbij aan het verifiëren van hun vordering tot het zien welke gevolgen het akkoord heeft voor hun positie tot uiteindelijk stemmen over het akkoord. Wanneer nodig kunnen zij aanvullende documentatie verstrekken om hun vordering en zekerhedenpositie nader te onderbouwen. Doordat de betrokkenen communiceren via de portal kan deze communicatie voor dossiervorming worden gebruikt.

Waardering en kapitaalstructuur

De applicatie maakt het mogelijk om met de waardering (van zowel de liquidatiewaarde als de reorganisatiewaarde) direct inzage te verstrekken in de gevolgen van het voorgenomen akkoord voor een betrokken partij. De nieuwe kapitaalstructuur kan daardoor worden ingevoerd waarbij van elk nieuw kapitaalinstrument op detailniveau de voorwaarden kunnen worden ingevoegd. De kapitaalstructuur wordt daarna op bestendigheid getoetst met gebruik van de debt analytics module.

Gevolgen akkoord

De applicatie maakt de gevolgen van het akkoord voor elke individuele vermogens verschaffer inzichtelijk. Dit kan gedaan worden met de doorberekening van de verschillende combinaties per klasse maar ook bij het uiteindelijke akkoord.

Rapportages

De juridische toolbox bevat alle nodige juridische template documenten om een herstructureringstraject te doorlopen. Deze templates worden waar mogelijk door de cloud applicatie gevoed waardoor een aanzienlijke kostenvermindering optreedt.

Schuldeisers portal

Betrokken partijen kunnen zelf hun vorderingen opvoeren, inzien en bewerken en zekerheidsdocumentatie toevoegen. Hierna krijgen ze inzage in de accordering van hun vordering en kunnen bij het verdere verloop de gevolgen van hun positie in de herstructurering inzien en uiteindelijk voor het akkoord stemmen.

Due diligence room

In de schuldeisers portal is een due diligence room opgenomen waarbij elke betrokkene snel en op uniforme manier inzicht kan krijgen in belangrijke documenten om zijn beslissing op te baseren.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende inkijk in ICRA Systems